Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Adresaci studiów:

Zarząd i pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, architekci, inżynierowie budownictwa, urbaniści, inwestorzy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, projektanci, kierownicy budów, pracobiorcy administracja publiczna zajmująca się budownictwem: pracownicy administracji architektoniczno – budowlanej, pracownicy nadzoru budowlanego.

Korzyści dla studentów:

Student zdobędzie umiejętność prawidłowej oceny stanu technicznego budynku, będzie potrafił zidentyfikować występujące problemy w eksploatacji, rozwiązywać trudności techniczne występujących w budynku, a także pozna obowiązki właściciela i zarządcy nieruchomości, posiądzie umiejętność prowadzenia książki obiektu budowlanego. Uczestnik opanuje określenia dotyczące realizacji takie jak naprawa, wzmocnienie, remont, modernizacja, przebudowa itp. Kolejnym atutem studiów jest możliwość przyswojenia wiedzy z zakresu doboru i wykonania wzmocnień elementów budynku.

Wykładowcy:

Praktycy budownictwa, zarówno ze sfery projektowej reprezentujący środowisko biur projektowych jak i także kierownicy budów. Zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych. Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, radcy prawni, przedstawiciele izby architektów, przedstawiciele izby inżynierów budownictwa, rzeczoznawcy budowlani, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, rzeczoznawcy do spraw higienicznosanitarnych, urzędnicy z powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, urzędnicy z wydziału administracji architektoniczno – budowlanej starostwa powiatowe.

Program studiów:

 •  Eksploatacja budynków
 •  Charakterystyka budynków wykonanych w różnych technologiach
 •  Prowadzenie książki obiektu budowlanego
 •  Przyczyny i rodzaje uszkodzeń elementów budynku
 •  Roboty rozbiórkowe
 •  Zarządzanie nieruchomościami
 •  Obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości
 •  Technologie stosowane przy wzmacnianiu konstrukcji
 •  Planowanie, przygotowanie i organizacja prac remontowych
 •  Termomodernizacja obiektów budowlanych
 •  Wzmacnianie podłoża gruntowego
 •  Wzmacnianie i przebudowa fundamentów
 •  Wzmacnianie murów
 •  Wzmacnianie konstrukcji stalowych
 •  Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych
 •  Wzmacnianie mostów
 •  Eksploatacja obiektów zabytkowych
 •  Kosztorysowanie
 •  Metody badań diagnostycznych
 •  Ocena stanu technicznego
 •  Instalacje sanitarne i p. poż.

Forma zaliczenia studiów:

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa
 • Obrona

Liczba godzin: 196

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 3400 zł