Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów:

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych.

Adresaci studiów:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów pracujący w szkołach kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem (specjalnych i integracyjnych), wychowawcy zatrudnieni w internatach, nauczyciele przedszkoli, logopedzi, katecheci, psychologowie, pedagodzy szkolni, nauczyciele akademiccy pracujący z niesłyszącymi i słabo słyszącymi studentami.
Studia skierowane są również do nauczycieli, absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu „Surdopedagogiki”, zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji na poziomie studiów podyplomowych (możliwość zaliczenia przedmiotów z kursu kwalifikacyjnego).

Uzyskiwane uprawnienia:

Słuchacz studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje konieczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w ramach różnych jednostek oświatowych i wychowawczych. uzyskanie kwalifikacji w zakresie surdopedagogiki.

Program studiów:

 • Surdopedagogika
 • Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
 • Psychologia głuchych i niedosłyszących
 • Manualne sposoby usprawnienia języka (język migowy)
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu
 • Pedagogika specjalna
 • Surdologopedia
 • Rewalidacja indywidualna z integracją społeczną
 • Seminarium dyplomowe
 • Komunikacja interpersonalna w szkole i środowisku
 • Praktyka

Forma zaliczenia:

Karta zaliczeń
Praca dyplomowa
Dziennik praktyk

Czas trwania studiów: 3 semestry/ 480 (w tym 120 godzin praktyk)

Cena: 4500 zł

Zapisz się online