Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Cel studiów:

Celem jest zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wyposażenie absolwenta w umiejętności pozwalające świadomie i profesjonalnie pomagać dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu ich trudności.
Studia podyplomowe Socjoterapia przygotowują absolwentów do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych, diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania).
W programie studiów przewidziano też warsztaty doskonalące umiejętności interpersonalne słuchaczy Studium oraz wgląd w mechanizmy kontroli emocjonalnej i własne zasoby osobowościowe. Zaplanowano również zajęcia z psychoedukacji i psychoterapii rodzin.
Uczestnictwo w zajęciach studium przygotowuje do zdobycia i doskonalenia umiejętności nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych, planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych.
Studia umożliwiają poszerzenie zakresu oddziaływań wychowawczych, a uzyskane kwalifikacje są m.in. spełnieniem warunku doskonalenia zawodowego – awansu zawodowego nauczyciela.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, a w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratorów zawodowych.
Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy należy kojarzyć z wysoką jakością kształcenia. Podjęcie studiów podyplomowych z zakresu Socjoterapii jest gwarancją zdobycia uznanej formy doskonalenia zawodowego.

Program studiów:

 • Podstawy socjoterapii
 • Psychologia zieci i młodzieży
 • Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Sytuacja prawna dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie
 • Mechanizmy uzależnień
 • Psychologia małych grup
 • Psychopatologia i psychoterapia rodziny
 • Współczesne kierunki psychoterapii
 • Interwencja kryzysowa
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej
 • Trening interpersonalny
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Techniki radzenia sobie ze stresem i techniki relaksacji
 • Warsztaty socjoterapeutyczne
 • Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów
 • Organizacja czasu wolnego młodzieży
 • Praktyki socjoterapeutyczne
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

Praca dyplomowa – scenariusz/konspekt zajęć

Czas trwania studiów: 3 semestry/ 360 godz.

Cena: 3600 zł + 200 zł wpisowego

Zapisz się online