Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy,wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy,przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełno sprawnościami,przygotowanie do udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci.

Adresaci studiów:

Absolwenci uczelni wyższych kierunków:

 • filologicznych
 • pedagogicznych
 • psychologicznych
 • medycznych

z przygotowaniem pedagogicznym

Dodatkowe kwalifikacje

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy posiadają również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Treść rozporządzenia:

4.9) Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która:

 • ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • ukończyła studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 • ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 • ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy określone w § 21.

Uzyskiwane uprawnienia:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów uprawniające do wykonywania zawodu logopedy. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania i zdanie 3 egzaminów kursowych oraz przedłożenie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu końcowego. Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej.
Absolwenci mogą podejmować pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach (także szkołach i przedszkolach specjalnych), gabinetach logopedycznych oraz innych ośrodkach, prowadząc zajęcia w zakresie profilaktyki i terapii osób z wadami i zaburzeniami mowy.

Zasady naboru:

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma sprawdzić predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu). Ukończone studia wyższe (m.in. licencjat) oraz brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Program studiów:

 • Pedagogika specjalna – wybrane problemy
 • Nauka o języku – semantyka, składnia i morfologia języka polskiego
 • Biologiczne podstawy mowy i myślenia
 • Fonologia i fonetyka artykulacyjna
 • Wstęp do logopedii
 • Psychoterapia
 • Teoria zaburzeń mowy
 • Profilaktyka i diagnoza logopedyczna
 • Terapia logopedyczna
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Psychologia kliniczna
 • Zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych u dzieci
 • Foniatria
 • Neurologopedia
 • Emisja głosu
 • Surdologopedia
 • Oligofrenologopedia
 • Ortodoncja
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Warsztat pracy logopedy
 • Wspomaganie rozwoju – praca indywidualna
 • Logorytmika
 • Specjalistyczna praktyka logopedyczna

Forma zaliczenia:

Praca dyplomowa
Egzamin końcowy

Czas trwania studiów: 3 semestry/450godz.

Cena: 4500 zł

Zapisz się online

Uzupełniający IV semestr obejmuje:

 • Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami mowy w grupie rówieśniczej
 • Komputer w logopedii
 • Logopedia medialna z ortofonią
 • Metody terapii dziecka
 • Parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego
 • Współpraca z nauczycielami i rodzicami
 • Neurologia dziecięca
 • Glottodydaktyka

Forma zaliczenia:

Praca dyplomowa
Egzamin końcowy

Czas trwania studiów: 1 semestr/150godz

Cena: 1500 zł

Zapisz się online