Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Cel studiów:

1. Metodyczne przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego (klas I-III szkoły podstawowej) do nauczania języka angielskiego.
2. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Adresaci:

Studia podyplomowe: „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej” adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub szkołach podstawowych (klasy I-III) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners) oraz podniesieniem znajomości języka angielskiego.

Korzyści dla uczestników studiów:

1. Zdobycie kwalifikacji metodycznych do prowadzenia zajęć języka angielskiego w przedszkolach oraz w I etapie edukacyjnym (w klasach I-III szkoły podstawowej)
2. Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli jeśli dana osoba nie ma ukończonych studiów filologicznych, może uczyć języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III jeżeli spełnia trzy warunki:

a) posiada uprawnienia do pracy w przedszkolach lub klasach I-III (czyli np. ukończyła studia licencjackie lub magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej);

b) legitymuje się uznawanym przez MEN certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – np. certyfikat FCE na ocenę A lub B;

c) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacji w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego.

Studia podyplomowe „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej” pozwalają na spełnienie warunku c) rozporządzenia.

 • Dodatkowo w programie przewidziany jest blok przedmiotów realizowanych w języku angielskim pozwalający na podniesienie poziomu znajomości języka oraz zdobycie wiedzy o krajach anglojęzycznych:
 • lektorat języka angielskiego rozwijający cztery sprawności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie,
 • kurs gramatyki opisowej języka angielskiego (przedmiot realizowany w języku angielskim),
 • teści cywilizacyjne: święta, obyczaje, tradycje, życie społeczne, sporty, geografia, ustrój obszaru anglojęzycznego (przedmiot realizowany w języku angielskim),
 • metodyka nauczania (przedmiot realizowany w języku angielskim)

Sylwetki wykładowców: 

Zajęcia na studiach podyplomowych „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej” prowadzone są w formie wykładów (w tym wykładów w języku angielskim) oraz zajęć warsztatowych (w języku angielskim) z wykorzystaniem najnowszych technik multimedialnych i materiałów stosowanych w nauczaniu języków obcych. Wykładowcy studiów są specjalistami w dziedzinie psychologii, pedagogiki, językoznawstwa oraz metodyki nauczania, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w grupie wiekowej Young learners.

Ramowy program nauczania:

 1. Dydaktyka przedmiotu:

Nauczanie języka angielskiego jako języka obcego.
Elementy glottodydaktyki:
– podstawowe zagadnienia organizacji procesu nauczania języka obcego z uwzględnieniem czynnika wieku,
Wybór treści i technik nauczania języka angielskiego:
– piosenki, gry i zabawy, storytelling, techniki plastyczne etc. i ich zastosowanie w nauczaniu języka angielskiego
Przegląd dostępnych podręczników i metod do nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

2. Lektorat języka angielskiego

 • LISTENING (ćwiczenie rozumienia ze słuchu)
 • SPEAKING (ćwiczenie sprawności mówienia)
 • READING (czytanie)
 • WRITING (pisanie)

3. Gramatyka opisowa języka angielskiego:

 • Elementy fonetyki
 • Elementy morfologii
 • Elementy składni

4. Wiedza o krajach anglojęzycznych

 • Tradycje, święta i obyczaje krajów anglojęzycznych
 • Elementy życia społecznego, geografii, literatury, historii etc.

5. Praktyka

Forma zaliczenia:

Praca dyplomowa.

Czas trwania studiów: 3 semestry

Liczba godzin: 368, w tym 60 godzin praktyk

Koszt: 4200 zł + (200 zł wpisowego)

Zapisz się online!