Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Cel studiów:

 1. wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową;
 2. zwiększenie kompetencji praktycznych w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, na różnym poziomie kształcenia (zintegrowanego, blokowego, gimnazjum, szkoły zawodowej) i w różnych placówkach oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych: szkoły specjalne, szkoły integracyjne itd.;
 3. prowadzenie pracy w środowisku rodzinnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 4. stosowania nowatorskich metod i form kształcenia tych osób sprzyjających ich rozwojowi i przystosowaniu

Adresaci studiów:

osoby mające doświadczenie w rewalidacji osób z niepełnosprawnością umysłową, a nie mające profesjonalnego przygotowania oraz osoby, które zamierzają zdobyć przygotowanie w tym zakresie,nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia (upośledzonymi umysłowo) w szkołach, innych placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

Studia skierowane są również do nauczycieli, absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu „Oligofrenopedagogiki”, zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji na poziomie studiów podyplomowych (możliwość zaliczenia przedmiotów z kursu kwalifikacyjnego).

Uzyskiwane uprawnienia:

Słuchacz studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje konieczne do współpracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w ramach różnych jednostek oświatowych i wychowawczych.

Program studiów:

 • Pedagogika specjalna
 • Oligofrenopedagogika
 • Podstawy psychologii rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rewalidacja indywidualna
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka wychowania dzieci i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka wychowania w internacie
 • Nauczanie i wychowanie integracyjne
 • Aktywne formy pracy oraz aktywizujące metody nauczania w szkolnictwie specjalnym
 • Współpraca z rodzicami i środowiskiem
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

Egzamin końcowy
Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 3 semestry/ 375 godz. (120 godz. praktyk)

Cena: 3000 zł + 200 zł (wpisowe)

Termin rozpoczęcia: nabór trwa