Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Cel i założenia studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników studiów do sporządzania oceny energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego, części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Program studiów został opracowany z uwzględnieniem wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową i pozostającym w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).
Ponadto studia podyplomowe dotyczą zagadnień wykonywania audytów energetycznych w budownictwie zgodnie z zakresem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. z dnia 28 lutego 2008 r.).

Celem proponowanych studiów podyplomowych jest kształcenie wykwalifikowanych ekspertów z zakresu:
• charakterystyki energetycznej budynku,
poprzez doskonalenie kwalifikacji i dokształcanie kadry z wyższym wykształceniem na potrzeby dostosowania się do wymogów Dyrektywy 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.2002 r. (Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 191 poz. 1373)).

Adresaci studiów – warunki rekrutacji:

Studia są przeznaczone dla osób, które ukończyły co najmniej studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, najlepiej na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne.
Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
• podanie o przyjęcie na studia podyplomowe ,
• odpis dyplomu ukończenia studiów,
• ksero dowodu osobistego,
• potwierdzenie dowodu wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Uprawnienia:

Osoby, które ukończą studia podyplomowe uzyskają  uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej na zasadach określonych w art. 5 ust. 11 ustawy i na swój wniosek mogą zostać wpisane do rejestru osób, o którym mowa w art. 5 ust. 14.

Ramowy program studiów:
1. Aspekty formalno-prawne oceny energetycznej budynków
* dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
* ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
* ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
* ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
* ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
* przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej,
2. Podstawy budownictwa i fizyka budowli
* dokumentacja techniczna,
* przegrody budowlane (izolacyjność termiczna):
• ściany,
• stropy,
• stropodachy,
• dachy,
• posadzki i podłogi,

3. Projektowanie budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej i kształtowanie obiektów energooszczędnych
– Wstęp do projektowania budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej;
– Zasady projektowania budynków energooszczędnych;
– Potencjał wykorzystania energii odnawialnej w budownictwie w Polsce;
– Systemy fototermicznej konwersji energii promieniowania słonecznego;
– Systemy fotoelektrycznej konwersji energii promieniowania słonecznego;
– Systemy energii wiatrowej;
– Projektowanie systemów zintegrowanych;
– Energia biomasy i bioenergia;
– Pasywne pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego;
– Izolacje transparentne;
– Magazynowanie energii promieniowania słonecznego;
– Ściany kolektorowo-akumulacyjne i przeszklone strefy buforowe;
– Przykłady realizacji budynków pasywnych i tzw. „zero-energetycznych”;
– Ocena możliwości i opłacalności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach (kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa)
– Wpływ doboru źródeł energii na cele ogrzewania i przygotowania c.w.u. na klasę energetyczną budynku;

4. Gospodarka energetyczna
* charakterystyka gospodarki energetycznej: gospodarka paliwami, charakterystyka paliw, proces spalania, ekonomika procesu spalania
* gospodarka energią elektryczną: układy zasilania, współczynnik mocy, jakość energii (częstotliwość, napięcie, pewność zasilania, zapady napięcia, przepięcia, asymetria napięć, harmoniczne napięcia itp.), struktura zużycia energii elektrycznej w gospodarce krajowej, racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej,
* polityka energetyczna Polski do 2025 r.

5. Odnawialne źródła energii i pompy ciepła

* Źródła energii nieodnawialne i odnawialne.
*Skutki ekologiczne spalania paliw (emisje gazowe i stałe, efekt cieplarniany, emisje niskie).
*Energie alternatywne.

6. Ochrona cieplna budynku i ocena jej stan