Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów:

Podwyższenie wiedzy na temat niepełnosprawności, twórczości i sztuki oraz ich terapeutycznego wykorzystania w pracy z dziećmi. Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem zajęć arteterapii, wzbogacenie warsztatu zawodowego nauczyciela

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, a w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, kuratorów zawodowych.
Studia skierowane są również do nauczycieli, absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu „Terapii pedagogicznej”, zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji na poziomie studiów podyplomowych (możliwość zaliczenia przedmiotów z kursu kwalifikacyjnego).

Dodatkowe kwalifikacje:

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, nauczyciele którzy ukończyli studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Treść rozporządzenia:
4.9) Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która:
1. ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2. ukończyła studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3. ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
4. ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy określone w § 21.

Program studiów:

 • Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Elementy psychologii rozowjowej i klinicznej
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Podstawy terapii pedagogicznej
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompenacyjnych i wyrównawczych
 • Historia sztuki
 • Wprowadzenie do arteterapii
 • Dramatoterapia
 • Rysunek, malarstwo, rzeźba
 • Taniec, choreoterapia, logorytmikia
 • Muzykoterapia, środki intermedialne, multimedialne i mixmedialne
 • Kreatywność w myśleniu i działaniu
 • Projekt arteterapeutyczny
 • Praktyka zawodowa

Forma zaliczenia:

 • Praca dyplomowa
 • Dzienniczek praktyk
 • Egzamin końcowy

Czas trwania studiów: 3 semestry / 350 godz.

Cena: 3900 zł + 200 zł (wpisowe)