Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

     Cel studiów

Celem programu jest prezentacja teoretycznych i metodycznych zagadnień związanych z edukacją dorosłych. Realizacja programu ma służyć rozwojowi refleksyjności na temat uczenia się dorosłych w odniesieniu do własnej osoby, będzie wsparciem dla własnego programu doskonalenia osobistego i zawodowego. Rozwinięte w trakcie kształcenia kompetencje uczestników mogą pomóc w efektywniejszej pracy dydaktycznej z osobami dorosłymi. Wyposażenie uczestników zajęć w wiedzę oraz umiejętności dotyczące efektywnego organizowania procesu nauczania osób dorosłych z uwzględnieniem aktualnych trendów w dydaktyce i metodyce nauczania.

     Adresaci

Studia adresowane są do nauczycieli i wszystkich innych osób zajmujących się edukacją, rozwojem innych, uczeniem, trenerów, edukatorów i szkoleniowców chcących poznać nowoczesne metody pracy z uczniem dorosłym oraz udoskonalić własny warsztat pracy.

     Korzyści dla słuchaczy

Uczestnicy nie tylko nabędą aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych form i metod pracy z uczniem dorosłych ale również będą mieli szansę doskonalenia umiejętności i dokonania zmian w swoich sposobach nauczania, które zapewnią im lepszą efektywność nauczania, prowadzenia procesu uczenia się przez ich uczniów. Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi i praktycznymi, pozwalającymi kształtować umiejętności i sprzyjającymi rozwojowi.

      Kadra

Specjaliści z zakresu andragogiki, neuropedagogiki, dydaktyki, trenerzy i edukatorzy, liderzy twórczej i kreatywnej edukacji. Autorzy programów edukacyjnych oraz podręczników dla nauczycieli uczniów dorosłych. Specjaliści i eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego.

      Ramowy program

Program studiów ma zapewnić uczestnikom nabycie i udoskonalenie wiedzy i umiejętności związanych z efektywnym nauczaniem uczniów dorosłych opartym na najnowszych badaniach andragogicznych. Program studiów skupia się na praktycznych umiejętnościach pozwalających doskonalić skuteczność organizacji procesu nauczania uczniów dorosłych. Sposoby realizacji programu studiów opierają się na realizacji wykładów, zajęć warsztatowych, ćwiczeń, dyskusji, opracowywania projektów, dzielenia się dobrymi praktykami oraz wizytami studyjnymi. Istotą programu studiów jest umiejętne łączenie poznawanej wiedzy z teorią oraz praktyką i doświadczeniem zawodowym uczestników zajęć. Służy temu modułowy układ treści programu studiów, treningi umiejętności i wizyty studyjne w wybranych szkołach i placówkach.

Wybrane bloki przedmiotowe:

 • Psychologiczne uwarunkowania uczenia się osób dorosłych (jak uczy się mózg?)
 • Społeczne uwarunkowania uczenia się osób dorosłych (wpływ tradycji i struktur społecznych na uczenie się dorosłych)
 • Pedagogiczne uwarunkowania uczenia się osób dorosłych (teorie uczenia się dorosłych)
 • Prawne i polityczno-oświatowe uwarunkowania edukacji dorosłych w kraju oraz Unii Europejskiej
 • Strategie uczenia się przez całe życie (samokształcenie, edukacja nieformalna, uczenie się biograficzne, uczenie się na odległość, uczenie się w miejscu pracy)
 • Formy i metody uczenia się osób dorosłych
 • Uczenie się przez doświadczanie – cykl Kolba
 • Grupy adresatów w edukacji dorosłych
 • Rozwój kluczowych kompetencji trenera i coacha dorosłych: komunikacja z uczniem dorosłym, autoprezentacja, trening asertywności, skuteczne metody radzenia sobie ze stresem,
 • Techniki pracy grupowej i zarządzenie procesem grupowym
 • Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody prowadzenia zajęć dla osób dorosłych
 • Coaching, tutoring i mentoring jako narzędzia andragogiki
 • Trudne sytuacje w pracy z uczniem dorosłym (uczeń oporujący)
 • Poziomy logiczne Diltsa w procesie nauczania
 • Nauczyciel osób dorosłych jako facylitator, negocjator i mediator
 • Trening kreatywności i innowacyjności
 • Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji dorosłych
 • Zastosowanie gier symulacyjno-diagnostycznych w edukacji osób dorosłych
 • Warsztaty motywacji i koncentracji
 • Warsztaty ewaluacji i autoewaluacji
 • Wybrane zagadnienia neurodydaktyki
 • Dobre praktyki w edukacji dorosłych w kraju i za granicą (Szwecja, Finlandia, Niemcy, Wielka Brytania)

      Forma zaliczenia

 • Praca dyplomowa
 • Test z wybranych zagadnień przedmiotowych

      Ilość godzin: 188 / 2 semestry

      Cena: 3800 zł