Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie współdziałania z organami administracji rządowej zajmujących się architekturą, budownictwem i zagospodarowaniem przestrzennym.

Adresaci

Architekci, inżynierowie budownictwa, urbaniści, inwestorzy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, projektanci, kierownicy budów, pracobiorcy administracja publiczna zajmująca się budownictwem: pracownicy administracji architektoniczno – budowlanej, pracownicy nadzoru budowlanego.

Korzyści dla studentów

Przepisy prawa regulacje całą sferę działalności inżynierów budownictwa, architektów i urbanistów budzą wiele wątpliwości, a nawet kontrowersji. Uczestnik studiów podyplomowych dokładnie pozna obowiązujące przepisy prawa i ich interpretację.

Wykładowcy (sylwetki)

Praktycy budownictwa, zwłaszcza ze sfery projektowej reprezentujący środowisko biur projektowych a także urzędów administracji państwowej związanej z dziedziną budownictwa. Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, radcy prawni, przedstawiciele izby architektów, przedstawiciele izby inżynierów budownictwa, rzeczoznawcy budowlani, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, rzeczoznawcy do spraw higienicznosanitarnych, urzędnicy z powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, urzędnicy z wydziału administracji architektoniczno – budowlanej starostwa powiatowego.

Program studiów – ramowy i szczegółowy

Zagadnienia

 • zakres usług projektanta,
 • umowa projektant – inwestor,
 • projekt budowlany – instrukcja postepowania,
 • zawartość merytoryczna projektu budowlanego,
 • określenie sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy,
 • wpis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • dobrowolność stosowania norm,
 • projektowanie geotechniczne,
 • postepowanie w sprawie oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
 • uzgodnienia projektu budowlanego,
 • oświadczenia o zapewnieniu dostaw mediów, o przyłączeniu do dróg lądowych,
 • uzgodnienia projektu budowlanego pod względem przeciw pożarowej,
 • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • zasady uzgadniania projektów budowlanych z Państwowa Inspekcją Sanitarną,
 •  zasady uzgadniania projektów budowlanych z zarządcą dróg publicznych,
 •  postepowanie administracyjne celem wydania decyzji pozwolenia na budowę,
 • wniosek o pozwolenie na budowę,
 •  obowiązek wniesienia opłaty skarbowej,
 • procedura pozwolenia na Budowę – zagadnienia merytoryczne i formalne,
 • postepowanie po wydaniu decyzji na budowę,
 • informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Plan Bioz),
 • prawa i odpowiedzialność projektanta,
 •  prawo autorskie,
 •  zasady wyceny prac projektowych.

Forma zaliczenia studiów

 • Praca dyplomowa
 • Egzamin końcowy

Czas trwania studiówLiczba godzin: 160
Czas trwania studiów: 2 semestry