Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel:

Celem Studiów Podyplomowych Rachunkowość Zarządcza i Controlling jest przekazanie uczestnikom w sposób praktyczny przez analizę przypadków, symulacje, liczne zdania najnowszych rozwiązań z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu. Podczas zajęć słuchacze poznają możliwości różnych instrumentów rachunkowości zarządczej i controllingu w ujęciu strategicznym i operacyjnym. W sposób szczególny zostaną przedstawione zależności między czynnikami jakościowymi, takimi jak satysfakcja klienta, zadowolenie pracownika a wynikami działalności jednostek gospodarczych.

Adresaci:

Studia skierowane są do osób, które:
• są odpowiedzialne w jednostkach gospodarczych za zarządzanie przychodami i kosztami,
• są właścicielami jednostek gospodarczych,
• chcą zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych instrumentów rachunkowości zarządczej i controllingu,
• chcą przekwalifikować się zawodowo, np. absolwenci kierunków nieekonomicznych, nauczyciele,
• chcą zrozumieć gdzie są źródła sukcesów i porażek w ich jednostkach gospodarczych.

Korzyści dla studentów:

Studenci nabędą wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • ­wskazywania możliwości wykorzystania informacji ekonomicznych pochodzących z systemu rachunkowości,
 • ­rozróżniania systemu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i controllingu,
 • ­rozróżniania, klasyfikowania i charakteryzowania przychodów, kosztów i wyników osiąganych przez jednostki gospodarcze,
 • ­sporządzania, badania i czytania elementów sprawozdania finansowego,
 • ­stosowania narzędzi strategicznej rachunkowości zarządczej,
 • ­wykorzystania podziału kosztów na stałe i zmienne dla potrzeb decyzyjnych,
 • ­budżetowania operacyjnego i kapitałowego,
 • ­zarządzania zasobami ludzkimi,
 • ­identyfikowania i zarządzania procesami zachodzącymi w jednostkach gospodarczych,
 • ­zarządzania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT w jednostce gospodarczej,
 • ­zarządzania czasem i finansami projektów,
 • ­zarządzania środkami unijnymi,
 • ­rozróżniania i zarządzania ośrodkami odpowiedzialności w jednostkach gospodarczych,
 • ­wykorzystania rozwiązań informatycznych wspomagających system rachunkowości zarządczej i controllingu,
 • ­obliczania i interpretowania wskaźników ekonomicznych.

Wykładowcy:

Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, treningów, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcy studiów dobrani są wyłącznie spośród menedżerów i auditorów posiadających wieloletnią praktykę gospodarczą, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu praktycznych kursów zawodowych z zakresu rachunkowości i controllingu. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich kursów. Aktywna i dynamiczna forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez słuchaczy studiów podyplomowych Rachunkowość Zarządcza i Controlling.”

Ramowy program:

 • Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu:
 • Rachunkowość finansowa jako źródło informacji
 • Strategiczna rachunkowość zarządcza:
 • Rachunek kosztów zmiennych i analiza progu rentowności:
 • Budżetowa metoda zarządzania:
 • Controlling zasobów ludzkich
 • Procesowa rachunkowość zarządcza
 • Controlling podatkowy
 • Controlling projektów
 • Controlling działalności marketingowej
 • Rachunek odpowiedzialności w controllingu
 • Controlling zorientowany na wartość przedsiębiorstwa
 • Systemy informatyczne w rachunkowości zarządczej i controllingu

Forma zaliczenia:

 • Test z wybranych zagadnień programowych

Czas trwania: 2 semestry/190 godzin